Zmenšiť textZväčšiť text

Výberové konanie na pracovnú pozíciu - administratívna pracovníčka

 02.01.2023

Výberové konanie na pozíciu administratívnej pracovníčky/

administratívny pracovník

         Obec Magnezitovce v súlade s ustanovením §6 ods.1 Zákona .552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na pracovnú pozíciu :

admistratívna pracovníčka/admistratívny pracovník.

         Názov pracovného miesta : administratívna pracovníčka

         Miesto výkonu práce : Obecný úrad Magnezitovce

         Rozsah pracovného úväzku : plný úväzok so skúšobnou dobou

Charakteristika pracovného miesta :

- samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva vo verejnej správe

- spracovávanie štvrťročných a ročnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a daňových priznaní

- rozpočtové hospodárenie obce, záverečný účet avýročná správa

- rozpočet obce

- spracovávanie rozpočtovníctva vRIS SAM /rozpočtový informačný systém pre samosprávy/

- komplexné vedenie miezd a personalistiky

- práca v účtovnom programe ASSECO

- vyúčtovanie dotácií zo ŠR a spolupráca pri vypracovávaní žiadostí pre projekty

- pravidelný reporting voblasti účtovníctva

Kvalifikačné predpoklady :

Úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického smeru, alebo vysokoškolské

Kritériá a požiadavky :

-ovládanie podvojného účtovníctva so zameraním na verejnú správu,

-účtovníctvo aj vrozpočtovej organizácii

-znalosť účtovných a daňových zákonov/ zákon omajetku obcí č.138/1991 o obecnom zriadení č.369/1990 Z.z. vz.n.p.

-zákon o finančnej kontrole aaudite č.357/2015 Z.z. vz.n.p.

-zákon o účtovníctve č.431/2002 Z.z. vz.n.p.

-zákon o rozpočtových pravidlách č.523/2004 vo verejnej správe aúzemnej samospráve-č.583/2004 vz.n.p.

-ovládanie PC – programy Word, Excel, Powerpoint, Internet

Nástup do zamestnania a platobné podmienky :

Nástup od 1.2.2023 a platobné podmienky  v súlade so Zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonom

Prax : v oblasti účtovníctva minimálne 2 roky

Osobnostné predpoklady : samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, bezúhonnosť a ochota pracovať

Zoznam požadovaných dokladov :

-žiadosť o prijatie do zamestnania

-štruktúrovaný životopis

-motivačný list

-kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, doklady o absolvovaní  vzdelávacích kurzov

-písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania vzmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v z.n.p.

           

Uchádzači o pracovné miesto doručia požadované doklady do výberového konania na obsadenie pracovnej pozície do 25.1.2023  poštou na adresu:

Obec Magnezitovce, Magnezitovce č. 59, 049 16 Jelšava , na e-mailovú adresu: obec.magnezitovce@gmail.com alebo osobne do podateľne obecného úradu v Magnezitovciach.

Kontakt: 058/448 27 70

Magnezitovce dňa: 02.01.2023                                                                                                                            Bc. Marcela Hudáková

                                                                                                                                                                                      starostka obce


Zoznam článkov:

1 2 3 4 >