Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

 11.05.2023

       OBEC MAGNEZITOVCE                                       PSČ 049 16, tel. 058/4482770, e-mail: starosta@magnezitovce.sk

                                                                                      mobil: 0918 476 399

                           

P O Z V Á N K A

NA  OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

V zmysle zákona č. Z.z. o obecnom zriadení § 12 ods. 1 v znení zmien neskorších predpisov, starostka obce zvoláva na deň:

18.05 2023 o 16:00 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v Kultúrnom dome v časti obce Mníšany s nasledovným programom.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Predloženie a schválenie VZN o verejnom poriadku v obci
 5. Predloženie prevádzkového poriadku KD v Mníšanoch a v Kopráši
 6. Schválenie poplatkov obecného úradu
 7. Schválenie ponuky na rekonštrukciu strechy na budove starej školy
 8. Vyhlásenie VI. kola verejno-obchodnej súťaže na odpredaj rodinného domu č. 148
 9. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Magnezitovce
 10. Informovanie obyvateľov o stave obce
 11. Rôzne

12. Diskusia

13. Návrh na uznesenie

14. Záver

V Magnezitovciach, dňa: 10.05.2023                                                              Bc. Marcela Hudáková

       starostka obce                                                                                                                                  


Zoznam článkov:

1 2 3 4 >