Zmenšiť textZväčšiť text

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

 31.05.2023

Výberové konanie na obsadenie funkcie :

„Hlavný kontrolór obce “

Obec Magnezitovce v súlade s § 18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v obci Magnezitovce

č. 79/18/05/2023 zo dňa 18.05.2023

v y h l a s u j e

voľbu hlavného kontrolóra obce Magnezitovce s 0,10 pracovným úväzkom určený podľa §18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení na deň  30.06.2023 v zasadačke na obecnom úrade v Magnezitovciach.

 ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonávaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky nasledovne :

Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Magnezitovce :

 1. Kvalifikačné predpoklady :
 • Ukončenie minimálne úplné stredné vzdelanie (§18 ods. 1 zákona č.369/1990 zb. o obecnom zriadení ).
 1. Iné predpoklady :
 • Znalosť zákona o účtovníctve, zákona o finančnej kontrole, zákona rozpočtových pravidlách , zákona o výkone prác vo verejnom záujme, zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obci, zákona o sťažnostiach, zákonníka práce,
 • prax v kontrolnej činnosti vítaná.
 1. Požadované doklady :
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Úradne overené fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície
 • Čestné vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (§3 ods. 1 písm. a( zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby voľby hlavného kontrolóra podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • Kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania
 • informácia o podnikaní, vykonávaní inej zárobkovej činnosti, členstva v riadiacich alebo dozorných orgánov právnických osôb , ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
 • koncepcia o činnosti hlavného kontrolóra.
 1. Miesto a spôsob doručenia prihlášok

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Magnezitovce písomnú prihlášku označenú heslom  „ Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať “  doručí osobne do podateľne Obecného úradu V Magnezitovciach alebo poštou v uzavretej obálke na adresu: Obec Magnezitovce, Obecný úrad, Magnezitovce č. 59, 049 16 Jelšava do termínu  15.06.2023 do 15:00 hod.

Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované !

Voľba hlavného kontrolóra obce sa uskutoční dňa 30.06.2023 na zasadnutí obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu v Magnezitovciach. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nesplnia požadované podmienky.

                                                                                                                                                       Zoznam článkov:

1 2 3 4 >