Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka OZ

 31.01.2023

                                                                                  OBEC MAGNEZITOVCE
                                                       PSČ 049 16, tel. 058/4482770, e-mail: starosta@magnezitovce.sk
                                                                                      mobil: 0918 476 399
                           


POZVÁNKA  na Obecné zastupiteľstvo

V zmysle zákona č. 369/1990  Z. z. o obecnom zriadení § 12 ods. 1 v znení zmien neskorších predpisov, 

starostka obce  zvoláva na deň
06.02.2023 o 16:00 hod.
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v časti obce Mníšany
s nasledovným programom :
Program :
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Predloženie a schválenie Ozdravného režimu obce Magnezitovce
5. Rekonštrukcia strechy v Starej škole
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie

9. Záver

V Magnezitovciach, dňa : 31.01.2023


                                                                                                                        Bc. Marcela Hudáková
                                                                                                                                  starostka obceZoznam článkov:

1 2 3 4 >