Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na OZ 14.12.2023

 08.12.2023

       OBEC MAGNEZITOVCE

PSČ 049 16, tel. 058/4482770, e-mail: starosta@magnezitovce.sk, mobil: 0918 476 399

                           

P O Z V Á N K A

NA  OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

V zmysle zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení § 12 ods. 1 v znení zmien neskorších predpisov, starostka obce zvoláva na deň:

14.12.2023 o 15:00 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke na Obecnom úrade v Magnezitovciach s nasledovným programom.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Predloženie návrhu a schválenie rozpočtu na rok 2024
 5. Predloženie návrhu a schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 6. Predloženie návrhu a schválenie VZN o verejnej kanalizácií, odpadových vodách
 7. Schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra obce
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

V Magnezitovciach, dňa: 06.12.2023                                        

                                                                                                  

                                                                                                    

                                                                                                                 Bc. Marcela Hudáková

                                                                                                                        starostka obce                                                                                                                                  


Zoznam článkov:

1 2 3 4 >