Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na OZ 12.10.2023

 06.10.2023

                                                                                       OBEC MAGNEZITOVCE

                            PSČ 049 16, tel. 058/4482770, e-mail: starosta@magnezitovce.skmobil: 0918 476 399

                           

P O Z V Á N K A

NA  OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

V zmysle zákona č. Z.z. o obecnom zriadení § 12 ods. 1 v znení zmien neskorších predpisov, starostka obce zvoláva na deň:

12.10.2023 o 15:00 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke na Obecnom úrade v Magnezitovciach s nasledovným programom.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Čerpanie rozpočtu v roku 2023
  5. Vyhlásenie VIII. kola verejno-obchodnej súťaže na odpredaj rodinného domu č. 148
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

V Magnezitovciach, dňa: 06.10.2023                                        

                                                                                                   Bc. Marcela Hudáková

                                                                                                           starostka obce                                                                                                                                   


Zoznam článkov:

1 2 3 4 >