Zmenšiť textZväčšiť text

Záverečný účet obce Magnezitovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

 14.06.2022

Záverečný účet obce

Magnezitovce

a rozpočtové hospodárenie

za rok 2021

Predkladá : Helena Adamcová, starostka obce

Spracoval: Denisa Radičová

V Magnezitovciach dňa 03.06.2022

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 14.06.2022

Záverečný účet schválený OZ dňa ........................., uznesením č. ..................

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

OBSAH :

 1. Rozpočet obce na rok 2021

 1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

 1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

 1. Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2021

 1. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

 1. Hospodárenie príspevkových organizácií

 1. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

 1. Podnikateľská činnosť

 1. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. štátnym fondom
  4. rozpočtom iných obcí
  5. rozpočtom VÚC

 1. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

1. Rozpočet obce na rok 2021

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2021.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný .

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet obce bol schválený zasadnutím obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2020 uznesením č.48/16/12/2020

Rozpočet bol zmenený jedenkrát:

 • zmena   schválená dňa 02.02.2022 uznesením č. 12/02/02/2022

Rozpočet obce k 31.12.2021

Schválený

rozpočet

Schválený rozpočet

po poslednej zmene

Príjmy celkom

263 855,00

236 814,33

z toho :

Bežné príjmy

258 855,00

228 478,84

Kapitálové príjmy

           0,00

          0,00

Finančné príjmy

    5 000,00

   8 335,49

Výdavky celkom

271 355,00

235 561,21

z toho :

Bežné výdavky

258 855,00

233 568,40

Kapitálové výdavky

     5000,00

  1 992,81

Finančné výdavky

          0,00

           0,00

Rozpočet  obce

          0,00

           0,00


2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

236 814,33

235 412,41

99,41

Z rozpočtovaných celkových príjmov 236 814,33 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 235 412,41 EUR, čo predstavuje  99,41 % plnenie.

 1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

228 478,84

227 076,92

99,39

Z rozpočtovaných bežných príjmov 228 478,84 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 227 076,92 EUR, čo predstavuje  99,39 % plnenie.

 1. daňové príjmy

Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

160 803,56

160 802,78

99,99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 150 455,10 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 150 455,05 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,99 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 7 049,05 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 7 048,89 EUR, čo je 99,99 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 295,53 EUR, dane zo stavieb boli v sume 730,32 EUR a dane z bytov boli v sume 23,04 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných  6 979,03 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 69,86 EUR. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2 191  EUR z toho za rok 2021 v sume 784,12 EUR.

Daň za psa 

Z rozpočtovaných 198,41 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 198,41 €, čo je 100,00 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 195,09 €, za nedoplatky z minulých rokov 3,32 €. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 382,68 EUR z toho za rok 2021 v sume 123,63 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za nevýherné hracie prístroje

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 2 602,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 2 601,88 €, čo je 99,99 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 2 041,78 €, za nedoplatky z minulých rokov 560,10 €. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 9 853,02 € z toho za rok 2021 v sume 2 633,20 EUR.

Daň z úhrad za dobývací priestor

Z rozpočtovaných 499,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 498,55 €, čo je 99,90 % plnenie.

 1. nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

67 675,28

66 274,14

97,93

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1 714,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 713,06 EUR, čo je 99,99 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 614,52 EUR z toho nájom bytu OÚ v sume  EUR. Príjem za predaj výrobkov, tovarov služieb v celkovej sume 1 036,54 EUR, z toho kanalizačné v sume 367,60 EUR a príjem z ostatných /popl. Dom smútku, hrob.miesta, kosenie, rozhlas/ v sume 668,94 EUR. Príjem MŠ príspevky a zápisné v sume 12,00 EUR a iné poplatky v sume 50,00 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 301,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 301,00 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

Iné platby:

Z rozpočtovaných 301,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 301,00 EUR, čo je 100,00% plnenie.

Pokuty, penále a iné sankcie

Vklady, vratky

Z vratiek:

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 65 660,28 EUR bol skutočný príjem vo výške 64 260,08 EUR, čo predstavuje 97,87  % plnenie.

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

Štatistický úrad SR BB

2 499,42

Sčítanie obyvateľstva

Okresný úrad Banská Bystrica

706,00

Šk. potreby, materiál

ÚPSVaR Revúca

8 083,85

PnD - OP

ÚPSVaR Revúca

342,10

MŠ strava HN

Okresný úrad RS

173,00

REGOB, Register adries

Okresný úrad ŽP

44,49

Prenesený výkon ŽP

ÚPSVaR Revúca

280,54

Výkon OP

ÚPSVaR Revúca

50 615,60

DHN - OP

DPO

1 400,00

Dotácia DHZ

ÚPSVaR Revúca

115,08

Dotácia dobrovoľnícka činnosť §52A

SPOLU:

64 260,08 €

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s predpismi.

 1. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

0,00

0,00

0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

 1. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

8 335,49

8 335,49

100,00

Z rozpočtovaných finančných príjmov 8 335,49 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 8 335,49 EUR, čo predstavuje  100,00 % plnenie.

 1. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

0,00

                0,00 

               0,00

Z rozpočtovaných bežných  príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje  0,00 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho:

Základná škola                                            0,00 EUR

Základná umelecká škola                           0,00 EUR

Centrum voľného času                               0,00 EUR

Zariadenie pre seniorov                              0,00 EUR          

Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

0,00

                  0,00

              0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje  0,00 % plnenie.

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho:

Základná škola                                             0,00EUR

Základná umelecká škola                           0,00EUR

Centrum voľného času                               0,00 EUR

Zariadenie pre seniorov                              0,00 EUR          

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

235 561,21

235 412,41

99,93

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 235 561,21 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 235 412,41 EUR, čo predstavuje  99,93 % čerpanie.

 1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

233 568,40

233 419,60

99,93

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 233 568,40 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 233 419,60 EUR, čo predstavuje  99,93 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 67 220,98 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 67 220,98 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a MŠ,  sociálnej pracovníčky a pracovníka obecnej hliadky.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných  25 761,85 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 25 761,85 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 79 586,84 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 79 438,04 EUR, čo je 99,81 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, reprezentačné, odmeny dohody o vykonaní práce a odmeny poslancom a komisiám a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 60 998,73 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 60 998,73 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

1 992,81

                  1 992,81

100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 992,81 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 1 992,81 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Z rozpočtovaných  1 992,81 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 1 992,81 EUR na oplotenie/zakúpenie brány rodinného domu č. 69 v sume 460,81 EUR, na vybudovanie oplotenia I.časť úhrady na cintoríne v časti obce Mníšany a zakúpenie brány v celkovej sume 1 532,00 €.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

0,00

0,00

0,00

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje  0,00 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

 Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

0,00

               0,00  

               0,00

Z rozpočtovaných bežných  výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje  0,00 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  z toho :

Základná škola                                            0,00 EUR

Základná umelecká škola                           0,00 EUR

Centrum voľného času                               0,00 EUR

Zariadenie pre seniorov                              0,00 EUR          

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2021

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

0,00

                 0,00

0,00

Z rozpočtovaných kapitálových  výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje  0,00.% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové  výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola                                            0,00 EUR

Základná umelecká škola                           0,00 EUR

Centrum voľného času                               0,00 EUR

Zariadenie pre seniorov                              0,00 EUR          

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

Bežné  príjmy spolu

227 076,92

z toho : bežné príjmy obce

227 076,92

             bežné príjmy RO

0

Bežné výdavky spolu

233 419,60

z toho : bežné výdavky  obce

233 419,60

             bežné výdavky  RO

0

Bežný rozpočet

 • 6 342,68

Kapitálové  príjmy spolu

0,00

z toho : kapitálové  príjmy obce

0,00

             kapitálové  príjmy RO

0

Kapitálové  výdavky spolu

1 992,81

z toho : kapitálové  výdavky  obce

1 992,81

             kapitálové  výdavky  RO

0

Kapitálový rozpočet

 • 1 992,81

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-8 335,49

Vylúčenie z prebytku

0,00

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

 • 8335,49

Príjmy z finančných operácií

8 335,49

Výdavky z finančných operácií

0

Rozdiel finančných operácií

8 335,49

Príjmy spolu 

235 412,41

VÝDAVKY SPOLU

235 412,41

Hospodárenie obce

0,00

Vylúčenie z prebytku

0,00

Upravené hospodárenie obce

0,00

Varianty riešenia hospodárenia obcí napr.:

3.varianta :

Schodok rozpočtu v sume – 8 335,49 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný :                                           

 • z finančných operácií a rezervného fondu                8 335,49 EUR

Príjmy  finančných operácií a rezervného fondu v sume 8 335,49  EUR, bol  použitý na:

 • vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 8 335,49 EUR

Na základe uvedených skutočností sa netvorí rezervný fond.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                                                       

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2021

3 103,03    

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

                  rozpočtový rok

0,00    

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení

0,00

                - z finančných operácií

0,00

Úbytky   - použitie rezervného fondu :

- uznesenie č. 12/02/02/2022 zo dňa 02.02.2022 na bežné výdavky COVID     

3 103,03

               - krytie schodku rozpočtu

0,00

               - ostatné úbytky

0,00

KZ k 31.12.2021

0,00    

Peňažný fond

Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                                                       

Fond peňažný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2021

0,00     

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

                  rozpočtový rok

    

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení

                - z finančných operácií

Úbytky   - použitie peňažného fondu :

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........     

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie .......... 

     

               - krytie schodku rozpočtu

               - ostatné úbytky

KZ k 31.12.2021

0,00     

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2021

168,18 

Prírastky - povinný prídel -    %                  

714,15

               - povinný prídel -      %                     

0,00

               - ostatné prírastky

25,12

Úbytky   - závodné stravovanie                   

0,00 

               - regeneráciu PS, dopravu             

0,00  

               - dopravné                         

0,00

               - ostatné úbytky                                              

1 943,62

KZ k 31.12.2021

168,18

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

A K T Í V A 


Zoznam článkov:

1 2 3 >

Názov 

ZS  k  1.1.2021  v EUR

KZ  k  31.12.2021 v EUR

Majetok spolu

714 522,79

687 282,34

Neobežný majetok spolu

652 114,51

649 255,44

z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

554 569,10

551 710,03

Dlhodobý finančný majetok

97 545,41

97 545,41

Obežný majetok spolu

61 858,27