Zmenšiť textZväčšiť text

Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov - pri ochorení COVID-19

 05.10.2022

Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov - pri ochorení COVID - 19

Oprávnený volič je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti môže požiadať o špeciálny spôsob hlasovania. 

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisiovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne( telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. 

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné telefonicky nahlásiť od 24.10.2022 do 28.10.2022 do 12:00 hod. zapisovateľke miestnej volebnej komisie :

                               Denise Radičovej , t.č. 0902 614 506 , v úradných hodinách obce

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi MVK svoje osobné údaje v rozsahu:

- meno a priezvisko

- rodné číslo

- adresa trvalého pobytu

- adresa miesta, na ktorom žiada vykonať špeciálny spôsob hlasovania

- telefonický kontakt

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. 


Zoznam aktualít: