Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka OZ

 18.07.2022

OBEC MAGNEZITOVCE,Magnezitovce 59, PSČ 049 16, tel. 058/4482770 e-mail: starosta@magnezitovce.sk, mobil: 0911 962 424

POZVÁNKA

na mimoriadne obecné zastupiteľstvo V zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení § 12 ods. 1 v znení zmien neskorších predpisov, starostka obce zvoláva na deň

20.07.2022 o 16:00 hod.

mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v časti obce Mníšany s nasledovným programom :

Program : 1. Otvorenie

                 2. Určenie zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

                 3. Kontrola uznesení

       4. Schválenie úväzku starostu, volebného obvodu a počet poslancov – úlohy OZ vyplývajúce z organizačno-technického zabezpečeniavolieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, konané dňa 29.10.2022

                5. Záver

V Magnezitovciach, dňa : 18.07.2022

                                                                                                                            Helena Adamcová

                                                                                                                             starostka obce


Zoznam aktualít: