Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka OZ

 27.06.2022

                                                                                     OBEC MAGNEZITOVCE

                                                    PSČ 049 16, tel. 058/4482770, e-mail: starosta@magnezitovce.sk

                                                                                      mobil: 0911 962 424

                           

POZVÁNKA  na Obecné zastupiteľstvo

V zmysle zákona č. 369/1990  Z. z. o obecnom zriadení § 12 ods. 1 v znení zmien neskorších predpisov, starostka obce  zvoláva na deň

30.06.2022 o 15:00 hod.

 zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu v časti obce Mníšany

s nasledovným programom :

Program :

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa, schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Schválenie záverečného účtu za rok 2021
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver

V Magnezitovciach, dňa : 27.06.2022

                                                                                                                        Helena Adamcová

                                                                                                                          starostka obce


Zoznam aktualít: