Zmenšiť textZväčšiť text

Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2022

 14.06.2022

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok

V zmysle zákona § 18d a 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám Obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022


Kontrolná činnosť :
- inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce
- kontrola účtovných pokladničných dokladov - kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám - zverejňovanie došlých faktúr a objednávok v roku 2022
- vykonať finančné kontroly na vybrané mesiace roku 2022
- vykonať kontrolu plnenia prijatých uznesení za rok 2022

Výkon ďalšej kontrolnej činnosti realizovanej na základe uznesení OcZ.

Plnenie úloh HK :
- vypracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 - a roky 2023 - 2025
- vypracovať návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023
- účasť na zasadnutiach OcZ

Postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce bude v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Plán práce hlavného kontrolóra je zároveň aj písomným poverením na vykonávanie finančnej kontroly.
V Magnezitovciach, dňa 09.06.2022

Zoznam článkov:

1 2 3 >