Zmenšiť textZväčšiť text

Plán kontrolnej činnosti HK obce

 17.05.2022

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok

lV zmysle zákona § 18d a 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám Obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022


Kontrolná činnosť :
- inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce
- kontrola účtovných pokladničných dokladov - výdavkové a príjmové
- kontrola evidencie došlých a odoslaných faktúr
- kontrola poplatkov na dani z nehnuteľnosti a komunálny odpad k 30.06.2022
- kontrola a oboznámenie sa s platnými smernicami

Výkon ďalšej kontrolnej činnosti realizovanej na základe uznesení OcZ.

Plnenie úloh HK :
- vypracovať odborné stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2021
- predložiť návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
- účasť na zasadnutiach OcZ

Postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce bude v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Plán práce hlavného kontrolóra je zároveň aj písomným poverením na vykonávanie finančnej kontroly. 

Zoznam aktualít: