Zmenšiť textZväčšiť text

Obchodná verejná súťaž IV. kolo

 04.08.2022

Obec Magnezitovce, Magnezitovce č. 59 ,

049 16 Jelšava

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti s ust. Čl. 15 ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom obce Magnezitovce a s majetkom zvereným do správy obce Magnezitovce schválených uznesením č. 18/14/3/2022 zo dňa 14.03.2022 a ust. § 281 - § 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

vyhlasuje

IV. kolo

 OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Magnezitovce, k. ú. Mníšany a Kopráš  definovaný v bode 2 súťaže, za nasledovných podmienok :

 1. Vyhlasovateľ :

Obec Magnezitovce

Magnezitovce č. 59

049 16 Jelšava

Zastúpená Helenou Adamcovou, starostkou obce

IČO: 00328511

DIČ : 2020724706

IBAN : SK78 0200 0000 0000 2462 5582

 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže :

 1. Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Magnezitovce, rodinný dom so súpisným číslom 148, katastrálne územie Mníšany, ktorá je zapísaná na Liste vlastníctva č. 367 vedenom Okresným úradom Revúca, Katastrálnym odborom ako :
 • Stavba evidovaná na parcele registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape

parcelné číslo 373, druh pozemku rodinný dom

 • Pozemok evidovaný na parcele „C“ evidovaný na katastrálnej mape parcelné číslo 373, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 808 m2
  1. Nehnuteľnosť bola ocenená znaleckým posudkom č. 25/2022 zo dňa 16.02.2022

vypracovaný Ing. Jaroslav Hecko.

Vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti 28 100 EUR

Súťažiaci je povinný v súťažnom návrhu ponúknuť kúpnu cenu za uvedenú nehnuteľnosť minimálne vo výške, stanovenej na základe znaleckého posudku

 1. Kontaktná osoba vyhlasovateľa :

Helena Adamcová, tel. č. 0911 962 424, e-mail: obec.magnezitovce@gmail.com

Termín obhliadky : navrhovatelia si môžu obhliadku predmetu súťaže dohodnúť s kontaktnou osobou vyhlasovateľa osobne, telefonicky alebo e-mailom.

 1. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie kúpnej ceny :

Súťažný návrh predložený vo forme návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy, podľa § 588 a nasl.

Občianskeho zákonníka musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. Musí obsahovať :

 1. Identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko štatutára, označenie bankového spojenia.
 2. Identifikačné údaje účastníka súťaže ( ďalej len kupujúci ), ak ide o :
 1. Právnickú osobu – podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, číslo telefónu, e-mail.
 2. Fyzickú osobu - podnikateľa: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, číslo telefónu, e-mail.
 3. Fyzická osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, číslo telefónu,e-mail.

 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže.
 2. Návrh kúpnej ceny za nehnuteľnosť.
 3. Spôsob a lehotu úhrady kúpnej ceny
 4. V prípade, ak víťaz súťaže neuhradí v deň podpísania podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami celú kúpnu cenu, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ktorá sa v tom prípade od počiatku zrušuje.
 5. Vyhlásenie účastníka súťaže ( len fyzická osoba ) o súhlase so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a ich doplnení niektorých zákonov.
 6. Záväzok kupujúceho uhradiť predávajúcemu náklady spojené s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ako aj náklady za vyhotovenie znaleckého posudku. Kolkové známky za podanie návrhu do katastra nehnuteľností vybraný účastník súťaže predloží do konca lehoty stanovenej na zaplatenie kúpnej ceny kontaktnej osobe vyhlasovateľa, to je v deň podpísania kúpnej zmluvy.
 7. Účastník súťaže je povinný spracovať súťažný návrh v zmysle predloženého vzoru.

4.10 Návrh kúpnej ceny musí byť predložený v jednom vyhotovení, riadne a vlastnoručne podpísaný účastníkom súťaže.

 1. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky :
  1. Ponúkaná minimálna cena za nehnuteľnosť uvedená v bode 2
  2. Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami, musia najneskôr v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť 18 rokov.
  3. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.
  4. Každý účastník môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.
  5. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté.
  6. Vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Obecného zastupiteľstva v obci Magnezitovce. Vybraný účastní súťaže, ktorému bude pridelené poradie č. 1 – víťaz súťaže, bude na základe uznesenia obecného zastupiteľstva bezodkladne vyrozumený, že jeho súťažný návrh bol vyhodnotený ako víťazný a vyzvaný k podpísaniu kúpnej zmluvy.
  7. Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne obecného úradu v Magnezitovciach, alebo písomnou formou na adresu Obecný úrad Magnezitovce, Magnezitovce č. 59, 049 16 Jelšava. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke na adresu vyhlasovateľa s viditeľným označením – textom

 „ OVS – predaj nehnuteľnosti – NEOTVÁRAŤ“

6. Kritériá hodnotenia návrhov :

6.1 Kritériom hodnotenia predložených návrhov je najväčšia ponúkaná kúpna cena za nehnuteľnosť.

6.2 Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvýhodnejšieho návrhu. V prípade, že víťazom obchodnej verejnej súťaže nebude z akýchkoľvek dôvodov zo strany budúceho kupujúceho uzatvorená kúpna zmluva, vyhlasovateľ uzatvorí kúpnu zmluvu s nasledujúcim záujemcom, ktorý ponúkol druhú najvýhodnejšiu ponuku, takto vyhlasovateľ postupuje pokiaľ nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. V prípade zhody vo výške kúpnej ceny bude rozhodovať skorší dátum podania.

6.3 Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaže neuspeli obecný úrad v Magnezitovciach oznámi túto skutočnosť písomnou formou.

7. Uzatvorenie kúpnej zmluvy :

Víťaz obchodnej verejnej súťaže berie na vedomie, že do 30 dní odo dňa oznámenia výsledkov súťaže je povinný uzatvoriť s predávajúcim Kúpnu zmluvu.

8. Osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaže :

8.1 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predložiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.

8.2 Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži, a to ani v prípade ich neúspechu v obchodnej verejnej súťaži.

8.3 Otváranie obálok je neverejné

8.4 Súťažné podmienky a podklady je možné osobne prevziať na obecnom úrade v Magnezitovciach v pracovných dňoch.

Termíny obchodnej verejnej súťaže :

 • Termín zverejnenia obchodnej verejnej súťaže – najneskôr dňa 04.08.2022
 • Termín predkladania súťažných návrhov od 04.08.2022 do 31.08.2022  o 15:00 hod.
 • Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov do 15 dní od konečného termínu predkladania žiadostí.
 • Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené na úradnej tabuli obce Magnezitovce a na internetovej stránke obce www.magnezitovce.sk

V Magnezitovciach, dňa 04.08.2022        

                                                                                                                                            Helena Adamcová

                                                                                                                                              starostka obce


Zoznam aktualít: