Zmenšiť textZväčšiť text

Miesto a lehota na doručenie kandidátnych listín v obci Magnezitovce

 26.07.2022

OBEC MAGNEZITOVCE

Magnezitovce č. 59, 049 16 Jelšava

MIESTO A LEHOTA NA DORUČENIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN V OBCI MAGNEZITOVCE

     Podľa § 171 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce sa doručujú

zapisovateľke Miestnej volebnej komisie obce Magnezitovce , Denise Radičovej v kancelárií obecného úradu v časti obce Mníšany v úradných hodinách :

pondelok – utorok :                   od 8:00 hod. do 15:00 hod.

  streda :                                     od 8:00 hod. do 16:00 hod.

                                                                    štvrtok :                                    nestránkový deň

piatok :                                      od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Obedňajšia prestávka od 12:30 hod. do 13:00 hod.

     Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne najneskôr 60 dní pred dňom konania volieb. Kandidát bez politickej príslušnosti môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil. Splnomocnenec politickej strany alebo koalície, kandidát bez politickej príslušnosti a splnomocnenec kandidáta bez politickej príslušnosti pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.

                                                               Posledným dňom na doručenie kandidátnych listín je

                                                               utorok 30.08.2022 v čase od 8:00 hod. do 24:00 hod.

Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Bližšie informácie o postupe, spôsobe a lehote podávania kandidátnych listín a ich vzory s prílohami sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra SR : https://www.minv.sk/?volby-selfgov22


Zoznam aktualít: